SHARP Digital Laser Copier Multifunction System (BP-30M31)

คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร
1. เครื่องถ่ายเอกสารขาวดำระบบดิจิตอล สร้างภาพโดย ระบบ Digital Laser
2. ความเร็วในการถ่ายเอกสารขาว-ดำ 31 แผ่นต่อนาที (ขนาด A4)
3. หน้าจอการใช้งานสี LCD ระบบสัมผัส แบบ W-SVGA ขนาด 7”
4. เครื่องรองรับกระดาษได้ตั้งแต่ขนาด A5 (5 ½” x 8 ½”) จนถึงขนาดใหญ่สุด A3 (11” x 17”)
5. เครื่องสามารถรองรับปริมาณกระดาษได้รวม 1,100 แผ่น สามารถป้อนกระดาษได้ 3 ช่องทาง ประกอบด้วย ถาดละ 500 แผ่น
จำนวน 2 ถาด และ ถาดป้อนกระดาษด้านข้าง 100 แผ่น จำนวน 1 ถาด เพื่อความสะดวกในการถ่ายเอกสารลงบนกระดาษที่มีความหนาหรือ
กระดาษขนาดพิเศษต่าง ๆ
6. เครื่องสามารถเพิ่มปริมาณการรองรับกระดาษได้สูงสุดถึง 2,100 แผ่น (เมื่อติดตั้งถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น x2 ถาด + ถาดป้อนกระดาษ
ด้านข้าง 100 แผ่น + อุปกรณ์เสริมถาดกระดาษ 2,100 แผ่น)
7. สามารถถ่ายสำเนาลงบนกระดาษหนาที่ถาดได้ตั้งแต่ 60 แกรม ถึง 105 แกรมที่ถาด1, ถาด 2-4 ได้ตั้งแต่ 60 ถึง 200 แกรม ถ่ายสำเนาลงบน
กระดาษหนาที่ถาดป้อนกระดาษ ด้านข้างได้ตั้งแต่ 55 แกรม ถึง 200 แกรม
8. สามารถถ่ายเอกสารสองหน้าได้ด้วยระบบ RSPF (Reversing Single Pass Feeder)
9. มีชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติในตัวเครื่อง
10. ระยะเวลาการอุ่นเครื่อง 19 วินาที
11. หน่วยความจำ (RAM) ขนาด 4 กิ๊กกะไบท์ (GB) copy/print shared
12. หน่วยความจุ (HDD) ขนาด 128 GB SSD Standard (สามารถเพิ่ม Hard Disk ได้โดยติด Option BP-SD10 512 GB SSD )
13. ขนาดเครื่อง (W*D*H) 620 x 614 x 830 มิลลิเมตร นํ้าหนักประมาณ 49 กิโลกรัม
14. การใช้กระแสไฟฟ้า สูงสุด 1.45 กิโลวัตต์ (kW) 220 – 240 Volt, สูงสุด 1.44 กิโลวัตต์ (kW) 110 – 127 Volt
15. สามารถรองรับการถ่ายสำเนาเอกสารต้นฉบับได้ถึงขนาด A3 (11” x 17”)
16. สำเนาแผ่นแรกที่ความเร็ว 4.3 ขาวดำ
17. ตั้งจำนวนการถ่ายสำเนาต่อเนื่องได้ตั้งแต่ 1- 9,999 แผ่น
18. ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร/พิมพ์ ขาว-ดำ 600 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว สีดำได้ถึง 256 ระดับ
19. สามารถ ย่อ - ขยาย ด้วยระบบ Zoom ตั้งแต่ขนาด 25% - 400% (RSPF 25% - 200%) เพิ่ม หรือ ลดได้ครั้งละ 1%
20. ปุ่มเลือกการย่อ--ขยาย ขนาดมาตรฐาน ซึ่งกำหนดไว้ถึง 11 ขนาด (25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200%, 400%)
21. ชุดอ่านต้นฉบับอัตโนมัติรองรับปริมาณกระดาษได้ถึง 10 0 แผ่น
22. สามารถรองรับกระดาษขาออกได้ถึง 500 แผ่น (Output Capacity)
23. สามารถจำลองหน้าจอเสมือนการใช้งานในฟังก์ชั่น ถ่ายเอกสารบนคอมพิวเตอร์เครือข่ายได้ (Remote Front Panel)
24. สามารถสั่งแสดงตัวอย่างและแก้ไขเอกสารการถ่ายเอกสารก่อนถ่ายเอกสารจริงผ่านหน้าจอ Control Panel ด้วยฟังก์ชั่น Preview
25. สามารถเรียกดูตัวอย่างงานที่ต้องการพิมพ์จากหน้าจอ Control Panel
26. สามารถเรียกดูตัวอย่างงานที่ต้องการแฟกซ์จากหน้าจอ Control Panel
27. ระบบ XY Zoom เลือกการย่อ-ขยายเฉพาะส่วน สามารถเลือกการย่อขยายเฉพาะแนวนอน หรือ แนวตั้ง เพียงอย่างเดียวได้
28. สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับทุกประเภท ลายเซ็น, รูปภาพ, ตรายาง, แผ่นพิมพ์เขียว, ต้นฉบับที่เขียนด้วยดินสอและสามารถถ่ายเอกสาร
จากวัตถุสาม มิติ รวมทั้งการถ่ายเอกสารจากหนังสือโดยไม่ต้องแยกออกจากเล่ม
29. ระบบปรับความเข้ม-จาง ของสำเนาได้ทั้งแบบอัตโนมัติ (Auto) และแบบ Text, Text/Printed photo, Printed photo, Text/Photo, Photo, Map,
Pale- color document รวมถึงสามารถปรับความเข้มจางในแต่ละแบบได้ 9 ระดับ
30. ระบบ Dual Page Copy สามารถถ่ายเอกสาร ที่เป็นหน้าคู่ จะได้สำเนาแยกออกมา 2 แผ่น แผ่นละหน้าโดยอัตโนมัติ
31. มีระบบถ่ายเอกสารให้เป็นรูปเล่มหนังสือได้ (Booklet)
32. มีระบบถ่ายเอกสารให้เป็นรูปเล่มหนังสือได้จากต้นฉบับที่เป็นหนังสือโดยไม่ต้องแยกต้นฉบับออกจากกัน (Book Copy)
33. สามารถตั้งโปรแกรมเพื่อบันทึกการทำงาน (Job Programs) ในโหมด Copy และ Image Send ได้ถึง 48 โปรแกรม
34. มีระบบกลับข้อมูลต้นบับที่สแกน (Image Rotation) เพื่อให้ตรงกับสำเนาที่มีอยู่
35. มีระบบลบขอบของสำเนาทางด้านขอบทั้งสี่ด้าน,สันกลาง,ด้านข้าง หรือเฉพาะทางส่วนที่ต้องการอย่างเดียวได้ (Erase)
36. ระบบ Margin Shift สามารถเลื่อนระยะขอบของสำเนา ได้ตั้งแต่ 0 – 20 มม. เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับการเย็บเอกสาร หรือ การเจาะรูเอกสาร
ทั้งด้านซ้าย,ขวา หรือทางด้านบน
37. สามารถทำการถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ 2 แผ่น หรือ 4 แผ่น หรือ 8 แผ่น ลงในสำเนาแผ่นเดียวได้ (N-UP)
38. ระบบ B/W Reverse การปรับโทนสีของต้นฉบับที่สแกนแล้ว จากสีดำเป็นขาว หรือ ขาวเป็นดำ
39. ระบบ Auto Paper Selection เลือกถาดกระดาษอัตโนมัติ ตามขนาดของต้นฉบับ
40. ระบบเลือกอัตราย่อ-ขยายอัตโนมัติเพื่อให้สามารถถ่ายเอกสารให้มีขนาดที่เหมาะกับกระดาษ สำเนาที่ใช้
41. ระบบ Stamp สามารถทำการเพิ่มข้อความ, วันที่ลงบนสำเนาโดยระบุตำแหน่งที่ต้องการได้ 6 จุด
42. ระบบ Watermark สามารถสร้างลายนํ้าลงบนงานเอกสารด้วยข้อความ เช่น Proof หรือรูปภาพ (Custom Image) ที่ต้องการลงบนเอกสารได้
43. ระบบ Page Numbering สามารถใส่เลขหน้า โดยระบุตำแหน่งด้านบนหรือด้านล่างได้ ซึ่งระบบจะเรียงเลขหน้าให้อัตโนมัติ
44. ระบบ Proof Copy กรณีต้องการถ่ายเอกสารหลายชุด สามารถทดลองถ่ายเอกสารตัวอย่างให้ดูก่อน แล้วจึงค่อยสั่งงานจริง
45. ระบบ Photo Repeat สำหรับทำสำเนา เช่น นามบัตร เป็นต้น
46. ระบบ Centering สามารถถ่ายต้นฉบับให้ลงกึ่งกลางของสำเนา ได้อย่างพอดี
47. ระบบ Slow Scan สำหรับป้องกันความเสียหายของต้นฉบับที่มีความบาง
48. ระบบ Cover Insertion สามารถแทรกปกหน้า และ ปกหลังได้
49. ระบบ Sorting สามารถจัดเรียง หรือ แยกกลุ่มสำเนาได้อัตโนมัติ
50. เทคโนโลยี SOPM (Scan Once Print Many) สามารถอ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียวและทำสำเนาได้หลายแผ่น
51. ระบบ Tap Copy สามารถถ่ายสำเนาลงบนกระดาษสำหรับทำเป็น Index กั้นแฟ้มเอกสารได้
52. ระบบ Print Release สามารถรับงานจากเครื่องถ่ายเอกสารในเครือข่ายเดียวกัน รองรับสูงสุด 4 เครื่อง
53. ระบบ Transparency Insertion สามารถถ่ายแผ่นใสและสามารถมีกระดาษคั่น กลางระหว่างแผ่นได้เพื่อป้องกันการติดกันของแผ่นใส
54. ระบบ Job Build สามารถอ่านต้นฉบับเก็บเข้าหน่วยความจำกรณีมีต้นฉบับมีจำนวนมากกว่าที่ชุดป้อนต้นฉบับรองรับและอีกทั้งยังต้องการ
สำเนา หลาย ๆ ชุดอีกด้วย
55. ระบบ Mirror image สามารถถ่ายเอกสารโดยสำเนา กลับด้านเสมือนส่องกระจก
56. ระบบ Original Count ระบบจะทำการนับจำนวนแผ่นของต้นฉบับเพื่อความถูกต้องในการอ่านต้นฉบับ
57. ระบบ Card shot สามารถถ่ายต้นฉบับขนาดบัตรประชาชนด้านหน้าและด้านหลัง และระบบจะจัดสมมาตรโดยไม่ต้องกลับกระดาษสำเนา
58. ระบบ Sharpness สามารถถ่ายเอกสารและสามารถปรับระดับความนุ่มนวลหรือคมชัดของสำเนา ได้ 5 ระดับ
59. ระบบ Book Divide สามารถถ่ายเอกสารในรูปเล่มหนังสือทั้งเล่มโดยผ่านชุดอ่านต้นฉบับอัตโนมัติให้สำเนา แยกแผ่นออกมาเป็นกระดาษ
A4 ได้
60. ระบบ Track information print สามารถระบุให้สำเนาแสดงข้อความของ ชื่อผู้ใช้งาน วันเวลาที่ใช้งานให้ปรากฏในสำเนาได้
61. ระบบ Skip blank page สามารถถ่ายเอกสารโดยข้ามหน้าว่างอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความเร็วในถ่ายเอกสาร
62. สามารถตั้งรหัสเฉพาะผู้ใช้ได้ถึง 1,000 รหัส (Account) และสามารถกำหนดสิทธิการใช้งานให้กับผู้ใช้ได้ โดยตั้งเป็นรหัสตัวเลขหรือชื่อ
ผู้ใช้พร้อมรหัสได้
63. ระบบ User Control ที่สามารถกำหนดสิทธิ์ ในการใช้งานให้กับผู้ใช้ซึ่งกำหนดได้ทั้งภาษาและฟังก์ชั่น การใช้งาน
64. ระบบเลือกสลับถาดกระดาษอัตโนมัติในกรณีกระดาษสำเนา มีขนาดเดียวกันเพื่อความสะดวกและความต่อเนื่องในการทำงาน
65. ระบบ Toner Save ช่วยประหยัดหมึก
66. มีสัญญาณไฟเตือนสีแดงโดยอัตโนมัติ เมื่อกระดาษติด, กระดาษหมด, ผงหมึก มีปริมาณน้อย หรือเมื่อถึงกำหนดที่จะต้องตรวจรักษาเครื่อง
67. มีภาพสัญลักษณ์แสดงวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับผู้ใช้งาน กรณีกระดาษติด
68. รองรับการใช้งานการสั่งพิมพ์และสแกนด้วยอุปกรณ์ Smartphone และ Tablet ระบบปฏิบัติการ iOS & Android*2
69. เชื่อมต่อระบบการจัดการข้อมูลเอกสารผ่านระบบ Cloud & Mobile ติด Opt *2*3

Visitors: 208,709