SHARP Digital Laser Copier Multifunction System (BP-50M45)

คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร
1. เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชัน สร้างภาพโดย ระบบเลเซอร์
2. หน้าจอ LCD ขนาด 10.1 นิ้ว ใช้งานแบบระบบสัมผัส แบบปรับมุมองศาได้
3. ความเร็วในการถ่ายเอกสาร ขาว ดา 45 แผ่นต่อนาที ( กระดาษ A4 )
4. ความเร็วในการถ่ายสาเนาแผ่นแรก 4.5 วินาที
5. ระยะเวลาในการอุ่นเครื่องพร้อมใช้งาน ไม่เกิน 14 วินาที
6. หน่วยความจาเครื่องมาตรฐาน (RAM) ขนาด 5 GB (copy/print shared)
7. ขนาดความจุเครื่องมาตราฐาน ขนาด 128 GB แบบ SSD ( สามารถเพิ่มความจุเป็น 512 GB โดยติด
Opt: BP-SD10 )
8. ขนาดเครื่องถ่ายเอกสาร (W*D*H) 608*653*829 มิลลิเมตร
9. น้าหนักเครื่องถ่ายเอกสารโดยประมาณ 64 กิโลกรัม
10. ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 600x600 จุดต่อตารางนิ้ว
11. สามารถแยกระดับความแตกต่างของโทนสีดาได้ 256 ระดับ
12. สามารถถ่ายเอกสารจานวนสาเนาได้สูงสุดถึง 9,999 แผ่น
13. สามารถถ่ายเอกสารต้นฉบับขนาด A6 (5 ½ x 8 ½ ) – A3W (11 x 17)
14. สามารถถ่ายสาเนาลงบนกระดาษ ที่ถาดป้อนกระดาษด้านข้าง ตั้งแต่ 55 แกรม ถึง 300 แกรม และถ่ายสาเนาลงบนกระดาษ ที่ถาด 1 ได้ตั้งแต่ 60แกรม ถึง 300 แกรม
15. สามารถป้อนกระดาษได้ 2 ช่องทาง ประกอบด้วย ถาดป้อนกระดาษด้านข้าง บรรจุกระดาษ 100 แผ่น, ถาดป้อนกระดาษถาดที่ 1 บรรจุกระดาษ 550 แผ่น รวมทั้งหมด 650 แผ่น (กระดาษ A4 80 แกรม)
16. สามารถเพิ่มปริมาณการรองรับกระดาษได้สูงสุดถึง 6,300 แผ่น (เมื่อติดตั้งถาดบรรจุกระดาษ 550 แผ่น + ถาดป้อนกระดาษด้านข้าง 100 แผ่น + อุปกรณ์เสริมถาดกระดาษ 1,200 แผ่น +900 แผ่น + 3,000 แผ่น)
17. ชุดป้อนกระดาษอัตโนมัติ แบบ RSPF (Reversing single pass feeder) รองรับการถ่ายเอกสารฉบับหน้าเดียว 35 – 128 แกรม และการถ่ายเอกสารฉบับ 2 หน้า 50 – 105 แกรม
18. ชุดป้อนกระดาษอัตโนมัติรองรับเอกสารกระดาษได้สูงสุดถึง 100 แผ่น (A4 80แกรม) ด้วยความเร็วในการสแกนสูงสุด 80 OPM (แบบ 1 ด้าน)
19. สามารถย่อ – ขยาย ด้วยระบบ Zoom ตั้งแต่ 25% - 400% (RSPF 25% - 200%) เพิ่มระดับได้ที่ละ 1%
20. ระบบการย่อ –ขยายในรูปแบบมาตรฐาน 10 ขนาด หน่วยเมตริก (25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200%, 400%) และ 8 ขนาด ในหน่วยนิ้ว
21. สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ ที่มีลักษณะเป็นวัตถุสามมิติเป็นรูปเล่มโดยไม่ต้องแยกออกจากเล่ม รูปภาพ, ตรายาง, แผ่นพิมพ์เขียว,ต้นฉบับที่เขียนด้วยดินสอ ภาพต่างๆ ฯลฯ ได้ชัดเจน
22. ระบบแจ้งการขัดข้องและหาจุดผิดพลาดของเครื่อง (SELF-DIAGNOSTIC AND SIMULATION FUNCTION) มีสัญญาณแจ้งส่วนที่ขัดข้องเป็นรหัสบ่งชี้ถึงจุดที่ควรจะแก้ไขได้ทันที แสดงโชว์ในหน้าจอควบคุม
23. ระบบสัญญาณไฟเตือนโดยอัตโนมัติให้ทราบ เมื่อกระดาษติด , กระดาษหมด , ผงหมึกหรือผงเหล็กไม่พอ บนตัวเครื่องถ่ายเอกสาร
24. ระบบ Duplex Copying เครื่อถ่ายเอกสารสามารถถ่ายสาเนาได้ 2 หน้า ที่กระดาษ 50 – 105 แกรม
25. ระบบ Sharpness สามารถถ่ายเอกสารและเพิ่มความนุ่มนวลหรือความชัดของสาเนาได้
26. ระบบ Margin Shift สามารถตั้งค่าการพิมพ์หน้ากระดาษให้เลื่อนระยะการพิมพ์ออกจากขอบกระดาษ ตามกาหนดได้
27. ระบบ Automatic paper selection (APS) เลือกถาดกระดาษอัตโนมัติ ตามขนาดต้นฉบับที่ป้อนจากชุดป้อนต้นฉบับ
28. ระบบ N-up สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ 2 แผ่น, 4 แผ่น, 8 แผ่น ลงสาเนาแผ่นเดียว
29. ระบบ Slow scan สามาถถ่ายเอกสารที่มีลักษณะบาง ป้องกันต้นฉบับเสียหาย
30. ระบบ USB drive เครื่องถ่ายเอกสารรองรับการทางาน USB สแกน, พิมพ์
31. ระบบ Automatic magnification selection (AMS) เลือกอัตราย่อ ขยายอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถ
ถ่ายเอกสาร
32. ที่ต้นฉบับกับสาเนามีขนาดต่างกัน ตัวระบบจะปรับขนาดให้เหมาะกับขนาดกระดาษสาเนา
33. ระบบ Card shot สามารถถ่ายเอกสาร บัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้าน หน้าหลัง ให้สมมาตร
34. โดยไม่ต้องกลับกระดาษสาเนา
35. ระบบ Auto tray switching (ATS) สลับถาดกระดาษได้เอง กรณีถาดใดถาดหนึ่งกระดาษหมด
โดยสลับไปยังถาดที่มีกระดาษขนาดเดียวกันอยู่
36. ระบบ Auto Power Shut-off เป็นระบบประหยัดพลังงาน โดยเมื่อเครื่องถ่ายเอกสารไม่มีการใช้งานจะ
37. ทาการตัดระบบไฟทั้งระบบ(สามารถตั้ง เวลาได้ ปัจจัยขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งาน)
38. ระบบ Tandem Copy เมื่อต้องการถ่ายเอกสาร หลายชุด จานวนมาก สามารถแบ่งการทางานให้เครื่องถ่ายเอกสารอีกเครื่องช่วยทางาน โดอัตโนมัติเพื่อลดเวลาการทางาน
39. ระบบ Electronic Sorting สามารถตั้งค่าการจัดเรียงสาเนาได้ 2 แบบ 1.Sort สาเนาที่ออกมาจะจัดเรียงแยกชุด เป็นชุดๆ 2.Group สาเนาที่ออกมาจะเรียงแยกชุดตามหน้า อัตโนมัติ
40. ระบบ Skip Blank Page สามารถข้ามการทางานของการถ่ายเอกสารที่มีหน้าขาวหรือกระดาษเปล่าได้ ให้ประหยัดเวลาในการทางาน
41. ระบบ Cover Insertion สามารถแทรกเอกสาร ในชุดสาเนาเอกสารได้ โดยสามารถแทรกทั้งปกหน้าหรือปกหลังของชุดสาเนาเอกสาร
42. ระบบ Data Security ระบบช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลไม่ให้ถูกขโมย ข้อมูลงานจะถูกเข้ารหัสก่อนบันทึกลงในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของเครื่อง เมื่อข้อมูลดังกล่าวถูกพิมพ์ออกมา หรือถูกส่งออก ข้อมูลนั้นจะถูกลบอัตโนมัติ
43. ระบบ Toner save ตัวเครื่องจะเข้าโหมดประหยัดหมึก ช่วยประหยัดการใช้งานหมึก
44. ระบบ Original count ตัวเครื่องจะนับจานวนแผ่นของชุดเอกสารต้นฉบับ เพื่อเช็คจานวนความถูกต้องในการอ่านเอกสาร
45. ระบบ Tracking Information Print ช่วยเสริมความปลอดภัยของชุดสาเนา โดยตัวเครื่องจะพิมพ์ข้อมูล (Account Job ID/วันที่/เวลา) ลงในชุดสาเนา เพื่อป้องกันการทาสาเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต และสามารถตรวจสอบเวลาในการถ่ายสาเนาเพื่อ ตรวจสอบความคืบหน้าได้
46. ระบบ Erase การตั้งค่าถ่ายเอกสารที่ช่วยลบแสงที่ลอดเข้ามา สามารถลบแสงส่วนที่ไม่ต้องการในสาเนาได้ 5 ตาแหน่ง ด้านบนตรงกลาง ด้านซ้ายตรงกลาง ด้านขวาตรงกลาง ด้านล่างตรงกลาง และตรงกลางของเอกสาร เช่น การถ่ายหนังสือหน้ากลางที่จาเป็นต้องขว่าหนังสือลงบนเครื่อง แบบเปิดฝา ทาให้ขณะถ่ายเอกสาร นั้นมีแสงสีขาวจะภายนอกเข้ามา
47. ระบบ Job build เมื่อต้องการถ่ายเอกสารหรือสแกนเอกสารจานวนหลายแผ่น สามารถแบ่งการทางานได้ โดยระบบจะทาการเก็บเข้าหน่วยความจาและรวมไฟล์เมื่อกดตกลง สูงสุดที่ 500 แผ่นได้
48. ระบบ Stamp ซึ่งสามารถทาการเพิ่มข้อความมาตรฐาน, วันที่ลงบนสาเนา, เลขหน้า, ผู้ทาสาเนา
49. ระบบ Watermark สามารถสร้างลายน้าลงบนเอกสารสาเนา เพื่อป้องกันการถ่ายเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต
50. ระบบ Transparency Inserts สามารถถ่ายแผ่นใส และจะต้องมีกระดาษขั้นกลางระหว่างแผ่นเพื่อป้องกันการติดของแผ่นใส
51. ระบบ Resolution สามารถปรับความละเอียดของต้นฉบับ เพื่อความรวดเร็ว หรือเพิ่มคุณภาพของสาเนาได้
52. ระบบ Proof Copy กรณีต้องการถ่ายเอกสารจานวนหลายชุด สามารถทดลองถ่ายสาเนาออกมาก่อน 1 ชุด เมื่อเช็คเรียบร้อยสามารถกทางานต่อ
53. ระบบ Preheat Mode จะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน เมื่อเครื่องไม่มีการใช้งานจะทาการตัดระบบไฟเฉพาะชุดทาความร้อนเท่านั้น
54. ระบบ Mirror Image สามารถถ่ายเอกสารโดยสาเนากลับด้าน เสมือนส่องกระจก
55. ระบบ Sleep Mode เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน ถ้าไม่มีการใช้งานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
56. เทคโนโลยี SOPM (Scan One Print Many) สามารถอ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียวและสามารถทาสาเนาได้หลายแผ่น
57. ระบบ แจ้งสถานะ ทางอีเมลจากตัวเครื่อง เช่น ปริมาณการใช้งาน ถ่ายเอกสาร, พิมพ์
58. ระบบ การแจ้งเตือน ทางอีเมลจากตัวเครื่อง เช่น ผงหมึกใกล้หมด, ผงหมึกหมด, กระดาษหมด, กระดาษติด
59. ระบบ Preview สามารถดูตัวอย่างเอกสาร รูปภาพก่อนสั่งพิมพ์ได้จากหน้าจควบคุม
60. รองรับ การตรวจหาไวรัส ป้องกันการโจมตีอุปกรณ์ ด้วยการใช้ Bitdefender สแกน (Opt:BP-
VD10)
61. สามารถจาลองหน้าจอเสมือนการใช้งานในฟังก์ชัน ถ่ายเอกสารบนคอมพิวเตอร์เครือข่ายได้
(Remote Front Panel)
62. ระบบ One-Touch Job Recall 10 งานล่าสุด เช่น การถ่ายเอกสาร สแกน สามารถเรียกขึ้นมาบน
หน้าจอ LCD และการตั้งค่าทั้งหมดปรากฏขึ้น จากนั้นคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้ตาม
ต้องการ หรือ ทาซ้า
63. รองรับ การเชื่อมต่อผ่าน Cloud Services อาทิเช่น Gmail, Dropbox, Google Drive, OneDrive,
Exchange Microsoft (Opt:BP-AM10)
64. ระบบ การทาสาเนาเอกสารที่เน้นข้อความด้วยปากกาไฮไลท์ รอยขีดของปากกาไฮไลท์บนเอกสารเป็นส่วนที่ทาสาเนาออกมาได้ยาก แต่เครื่องMFP รุ่นนี้สามารถทาสาเนาเอกสารลักษณะนี้ออกมาได้อย่างชัดเจน
65. เครื่องถ่ายเอกสาร สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network) ให้เป็นเครื่องพิมพ์ในระบบเครือข่าย
66. เครื่องถ่ายเอกสาร สามารถเป็นเครื่องสแกนเนอร์สีในระบบเครือข่าย และสแกนเก็บที่ USB Drive
67. เครื่องถ่ายเอกสาร สามารถเชื่อมต่อกับ LDAP และ Active Directory เพื่อเข้าถึงบริการคลาวด์และโฟลเดอร์เครือข่าย และ การยืนยันตัวตนเข้าใช้งานเครื่องถ่ายเอกสาร
68. ใช้พลังงานไฟฟ้า 1.84 กิโลวัตต์ (kw)
69. ใช้กระแสไฟฟ้าสลับ 220 โวลต์ (volt)
70. มีคู่มือการใช้งาน จานวน 1 ชุด

Visitors: 217,557