เครื่องถ่ายเอกสาร สี ขนาด A3 HP Color LaserJet Managed MFP E78523dn

คุณสมบัติทางเทคนิค
HP Color LaserJet Managed MFP E78523dn
1. เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นสี ขนาด A3 สร้างภาพโดย ระบบ Laser
2. ระบบประมวลผลแบบ Quad Core (1.6GHz), Dual Core (1.4GHz)
3. หน่วยความจำ (RAM) 6 GB
4. หน่วยความจุ (HDD) 32 GB และเพิ่มได้สูงสุด 500 GB
5. หน้าจอแบบสัมผัส (Touch screen) 8 นิ้ว (20.30 ซม.) Color Graphics Display (CGD)
6. รองรับการเชื่อมต่อที่เป็น 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T network; 1 Hardware Integration
Pocket 2nd generation (HIP2); 1 Hi-Speed USB 2.0 (device); 1 Hi-Speed USB 2.0 (host);
1SuperSpeed USB 3.0 (host)
7. รองรับ Network Protocol ที่เป็น IPv4/IPv6, SNMPv1/v2c/v3
8. มีถาดป้อนกระดาษที่เป็นต้นฉบับอัตโนมัติ (ADF) รองรับได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
9. สามารถป้อนกระดาษได้ 2 ช่องทาง ประกอบด้วย ถาดบรรจุกระดาษสูงสุดไม่น้อยกว่า 520 แผ่น จำนวน 2
ถาด และ ถาดป้อนกระดาษด้านข้าง สูงสุดไม่น้อยกว่า 100 แผ่น จำนวน 1 ถาด
10. สามารถพิมพ์งานลงบนกระดาษที่มีความหนา 60 to 220 แกรม
11. มีช่องรองรับกระดาษออกได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 500 แผ่น
12. รองรับการพิมพ์งานได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 60,000 หน้าต่อเดือน แนะนำที่ 16,000 หน้าต่อเดือน
คุณสมบัติการพิมพ์
1. ความเร็วในการพิมพ์งานขาวดำสูงสุดไม่น้อยกว่า 23 หน้าต่อนาที และความเร็วในการพิมพ์งานสีสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 23 หน้าต่อนาที
2. ความเร็วในการพิมพ์งานขาวดำ แผ่นแรก 10.7 วินาที ความเร็วในการพิมพ์งานสีแผ่นแรก 13.0 วินาที
3. ความละเอียดในการพิมพ์งานขาวดำสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 จุดต่อตารางนิ้ว (dpi) และ
ความละเอียดในการพิมพ์งานสี สูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 จุดต่อตารางนิ้ว (dpi)
4. ระบบ Duplex Print ช่วยให้สามารถพิมพ์เอกสาร 2 หน้าได้
5. ระบบการพิมพ์งานเอกสาร 2, 4, 6, 9, 16 หน้า ลงในเอกสารฉบับเดียว
6. สามารถสั่งพิมพ์ ย่อ –ขยาย ได้ตามขนาดของกระดาษที่ต้องการ (Scale to Fit)
7. มีระบบ Job Storage สามารถสั่งพิมพ์งานไปพักหรือเก็บไว้ในเครื่องได้
8. สามารถพิมพ์งานโดยใส่รหัสเพื่อป้องกันเอกสารสูญหายหรือมีผู้อื่นมารับเอกสารไป (Password หรือ Pin to
print)
9. สามารถสั่งพิมพ์ ลายนํ้า (Watermarks) ลงบนเอกสารที่ต้องการพิมพ์ได้
10. สามารถสั่งพิมพ์งานโดยผ่าน USB Memory ได้ตรงโดยตรง ผ่านทางหน้าจอ Control Panel ซึ่งสามารถ
พิมพ์งานเอกสารโดยไม่ต้องใช้ Printer Driver โดยสามารถรองรับไฟล์ PDF

คุณสมบัติการถ่ายสำเนาเอกสาร
1. ความเร็วในการถ่ายสำเนาขาวดำสูงสุดไม่น้อยกว่า 23 หน้าต่อนาที และความเร็วในการถ่ายสำเนาสีสูงสุดไม่
น้อยกว่า 23 หน้าต่อนาที
2. ความเร็วในการถ่ายสำเนาขาวดำ แผ่นแรก 7.3 วินาที ความเร็วในการถ่ายสำเนาสีแผ่นแรก 9.5 วินาที
3. ความละเอียดในการถ่ายสำเนาขาวดำ สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว (dpi) และความ
ละเอียดในการถ่ายสำเนาสี สูงสุด ไม่น้อยกว่า 600 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว (dpi)
4. ระบบ Duplex Print ช่วยให้สามารถถ่ายสำเนาเอกสาร 2 หน้าได้
5. รองรับการถ่ายสำเนาได้สูงสุด 9,999 ชุด
6. สามารถย่อ - ขยาย ได้ตั้งแต่ 25 - 400%
7. ฟังก์ชั่น Water mark ที่สามารถพิมพ์ลายน้ำลงบนเอกสารที่สำเนา
8. ฟังก์ชั่น Stamps ที่สามารถพิมพ์ วันที่, เลขหน้า ลงบนเอกสารที่สำเนา
9. ฟังก์ชั่น Book mode ที่สามารถสำเนาเอกสารต้นฉบับที่เป็นหนังสือแล้วทำการแยกเอกสารออกเป็น 2 แผ่น
(หน้าซ้าย และ หน้าขวา)
10. ฟังก์ชั่นการถ่าย ID card ที่สามารถถ่ายสำเนาบัตรประชาชน
11. สำเนาต้นฉบับแผ่นลงบนเอกสาร 1, 2, 4 แผ่นลงบนสำเนา 1 แผ่น
คุณสมบัติการสแกนเอกสาร
1. ความเร็วในการสแกนเอกสาร ขาวดำ/สีสูงสุดไม่น้อยกว่า 60 ppm และความเร็วในการสแกนเอกสาร
2 หน้า สูงสุดไม่น้อยกว่า 120 จุดต่อตารางนิ้ว (dpi) ทั้งสีและขาวดำ
2. ความละเอียดในการสแกน สีและขาวดำสูงสุดไม่น้อยกว่า 600 จุดต่อตารางนิ้ว (dpi) โดยสามารถเลือกได้
ตั้งแต่ 75, 150, 200, 300, 400 และ 600 จุดต่อตารางนิ้ว (dpi)
3. สแกนเอกสารไปยังปลายทางต่างๆ เช่น Scan to E-mail; Save-to-Network Folder; Save-to-USB
drive
4. สแกนเอกสารไปยังปลายทางในรูปแบบของไฟล์ ที่เป็น PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A
5. มีฟังก์ชั่นในการข้ามเอกสารที่ว่างเปล่า
คุณสมบัติการส่งแฟ็กซ์ (Option)
1. ความเร็วในการส่งแฟ็กซ์สูงสุดไม่น้อยกว่า 33.6 kbps
2. ความละเอียดในการส่งแฟ็กซ์สูงสุดไม่น้อยกว่า 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว (dpi) และ 400 x 400 จุดต่อ
ตารางนิ้ว (dpi) ในการรับแฟ็กซ์
3. มีหน่วยความจำที่สามารถเก็บแฟ็กซ์จำนวนสูงสุดไม่น้อยกว่า 500 หน้าไว้ในกรณีที่กระดาษหมด
4. บันทึกหมายเลขที่มีการใช้งานบ่อยได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 1,000 เลขหมาย
5. รองรับการส่งแฟ็กซ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์

Visitors: 217,556